Trang thông tin

Dành cho cộng đồng Tài xế & Khách hàng

Một trong những mục tiêu chiến lược đặc biệt trong việc phát triển thị trường ứng dụng gọi xe là ZuumViet tập trung vào việc phát triển và xây dựng cộng đồng. Đối với ZuumViet, Cộng đồng là nền tảng cốt lõi cho việc phát triển doanh nghiệp vì cộng đồng càng lớn thì ZuumViet càng ảnh hưởng; cộng đồng càng phát triển, ZuumViet càng bền vững. Với sự quan tâm sâu sắc đến sự phát triển của cộng đồng, ZuumViet sẽ tập trung xây dựng các chính sách có ích lợi lâu dài đối với tác tài xế và khách hàng. Cộng đồng ZuumMembers bao gồm: Cộng đồng ZuumDrivers (Tài xế ZuumViet) và cộng đồng ZuumCustomers (Khách hàng).
Xem thêm >>
Một trong những mục tiêu chiến lược đặc biệt trong việc phát triển thị trường ứng dụng gọi xe là Zuum tập trung vào việc phát triển và xây dựng cộng đồng. Đối với ZuumViet, Cộng đồng là nền tảng cốt lõi cho việc phát triển doanh nghiệp vì cộng đồng càng lớn thì ZuumViet càng ảnh hưởng; cộng đồng càng phát triển, ZuumViet càng bền vững. Với sự quan tâm sâu sắc đến sự phát triển của cộng đồng, ZuumViet sẽ tập trung xây dựng các chính sách có ích lợi lâu dài đối với tác tài xế và khách hàng.
Xem thêm >>