CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ZUUMVIET

Cộng đồng ZuumViet

Phân chia doanh thu cuốc xe

Phân bổ tiền thưởng phát triển cộng đồng

Số lượng thành viên
MỨC THƯỞNG
1 - 24thành viên
Thưởng trực tiếp:
1% doanh thu/chi tiêu nhóm
25 - 576thành viên
Thưởng gián tiếp:
0.5% doanh thu/chi tiêu nhóm
577 - 13.824thành viên
Thưởng gián tiếp:
0.5% doanh thu/chi tiêu nhóm